دانش آموختگان محترم دوره های روزانه لطفا به منظوره درخواست لغو تعهد خدمت آموزش رایگان به آدرس :  portal.saorg.ir مراجعه و ضمن مطالعه دقیق راهنمای سیستم نسبت به ثبت نام و درخواست لغو تعهد اقدام فرمایید.

جهت ورود به سامانه درخواست الکترونیکی گواهی موقت و دانشنامه دوره های نوبت دوم و پردیس  اینجا را کلیک کنید

برای دریافت راهنمای استفاده از سامانه درخواست الکترونیکی گواهی موقت و دانشنامه دوره های نوبت دوم و پردیس  اینجا را کلیک کنید

 

آدرس مستقیم انتخاب واحد: 

    http://amozesh.tabrizu.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx

عناوین هفت گانه دروس معارف اسلامی

دروس معارف اسلامی یه صورت نیاز محور(پرسش محور)

برنامه چهار ساله پیشنهادی گروه معارف برای ورودیهای مهر 93 و به بعد