دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
15یعقوبمحمدیرئیس اداره تنظیم برنامه های آموزشی
2حسنآبادیرئیس اداره ثبت نام
8علیحسن زادهرئیس اداره فارغ التحصیلان
1دکتر مهدیبرادران نیامدیر امور آموزشی
13مهندس اسماعیلفرضی زادمسئول IT
14مهندس زینبیساریمسئول IT
21اسد الهپورصالحیمسئول IT
مهندس رضاهاشم زادهمعاون امور آموزشی
4سعیدسلطانیکارشناس
5سعیدولی پورکارشناس