اداره تنظیم برنامه های آموزشی

اداره تنظیم برنامه های آموزشی
 

واحد ثبت سوابق تحصیلی

2429

یعقوب محمدی

رئیس اداره واحد ثبت سوابق تحصیلی

کارشناس دانشکده های :

 برق و کامپیوتر- مکانیک مهندسی شیمی دامپزشکی پردیس ارس و تبریز

2440

خانم سوسن احمدی

مسئول دانشکده های :

ریاضی پژوهشکده فیزیک کشاورزی   فیزیک اقتصاد مرکزتحقیقات علوم پایه-علوم طبیعی-شیمی

2440

خانم معصومه احتشام نیا

مسئول دانشکده های :

علوم تربیتی-الهیات و معارف-حقوق وعلوم اجتماعی- عمران    جغرافیا تربیت بدنی نانوفناوریهای نوین ادبیات