کارکنان

           کارشناسان :                                                                  تلفن

 

آقای علی حسن زاده     

33392436

رئیس اداره

 

 

خانم ریتا مجیدی

33392445

کارشناس مسئول آموزشی

 

 

آقای رضا خوشبخت

33392427

کارشناس صدورتأئیدیه تحصیلی

 

 

آقای سیدعلی منتظرظهور

33392427

کارشناس صدور تأئیدیه تحصیلی

 

 

خانم پروین السادات بافنده تبریزی

33392435

کارشناس لغوتعهد خدمت آموزش رایگان

 

 

خانم فریده شیخ زاده

33392435

کارشناس لغوتعهد خدمت آموزش رایگان