آئین نامه وظیفه عمومی

بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص حداکثر سنوات ارفاقی