آیین نامه آموزش دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته مصوب مورخ 93/12/16)