نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آیین نامه آموزش دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته مصوب مورخ 93/12/16)مقررات آموزشی
آیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوستهآیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته۱
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانیآیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...
آیین نامه جدید مهمانی وانتقالیآیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...
آیین نامه دوره دکتری تخصصیآیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...
آیین نامه دوره کارشناسی ارشدناپیوستهآیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...
آیین نامه مهمانی و انتقال سال ۹۲آیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته۱
آیین نامه مهمانی و انتقال سال ۹۲آیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته۱
آیین نامه مهمانی و انتقال سال ۹۲آیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته۱
آیین نامه مهمانی و انتقال سال ۹۲آیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته۱
آیین نامه مهمانی و انتقال سال ۹۲آیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته۱
آیین نامه مهمانی و انتقال سال ۹۲آیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته۱
آیین نامه مهمانی و انتقال سال ۹۲آیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته۱
آیین نامه مهمانی و انتقال سال ۹۲آیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته۱
ارسال تقاضای انصراف(S76)اخبار
ارسال مدارک دانشجویان (روزانه )(S73)اخبار
ارسال مدارک دانشجویان (شبانه)(S72)اخبار
ارسال معرفی به نظام(S77)اخبار
اعلام وضعیت تحصیلی متقاضیان مهمان/انتقال دائم(جهت ثبت در سامانه مدیریت امور آموزشی وزارت)(S70)اخبار
جدول دروس معارف آیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...