اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنایمیلآدرس سایت
13مهندس زینبیساریمسئول IT33392422--
15معصومهاحتشام نیاکارشناس33392422--
1دکتر مهدیبرادران نیامدیر امور آموزشی33392423--
2مهندس رضاهاشم زادهمعاون امور آموزشی33392423--
20حسينآذري-33392423-33341303--
4ابوالفضلفصیحکارشناس مسئول33392425--
5سعیدسلطانیکارشناس33392425--
6سعیدولی پورکارشناس33392425--
12مهندس اسماعیلفرضی زادمسئول IT33392426--
14یعقوبمحمدیرئیس اداره تنظیم برنامه های آموزشی33392426--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.