اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنایمیلآدرس سایت
1دکتر مهدیبرادران نیامدیر امور آموزشی33392423--
2مهندس رضاهاشم زادهمعاون امور آموزشی33392423--
4ابوالفضلفصیحکارشناس مسئول33392425--
5سعیدسلطانیکارشناس33392425--
6سعیدولی پورکارشناس33392425--
7فریدهشیخ زادهکارشناس33392435--
8پروین الساداتتبریزیکارشناس33392435--
9علیحسن زادهرئیس اداره فارغ التحصیلان33392436--
10رضاخوشبختکارشناس33392436--
11علیمنتظر ظهورکارشناس33392436--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.