دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
1دکتر مهدیبرادران نیامدیر امور آموزشی33392423
2مهندس رضاهاشم زادهمعاون امور آموزشی33392423
4ابوالفضلفصیحکارشناس مسئول33392425
5سعیدسلطانیکارشناس33392425
6سعیدولی پورکارشناس33392425
7فریدهشیخ زادهکارشناس33392435
8پروین الساداتتبریزیکارشناس33392435
9علیحسن زادهرئیس اداره فارغ التحصیلان33392436
10رضاخوشبختکارشناس33392436
11علیمنتظر ظهورکارشناس33392436
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.