دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
20حسينآذري-33392423-33341303
14یعقوبمحمدیرئیس اداره تنظیم برنامه های آموزشی33392426
9علیحسن زادهرئیس اداره فارغ التحصیلان33392436
21رحيمخليلي فائزيكارشناس33392436
1دکتر مهدیبرادران نیامدیر امور آموزشی33392423
12مهندس اسماعیلفرضی زادمسئول IT33392426
13مهندس زینبیساریمسئول IT33392422
19اسد الهپورصالحیمسئول IT33392426
2مهندس رضاهاشم زادهمعاون امور آموزشی33392423
5سعیدسلطانیکارشناس33392425
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.