دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
13مهندس زینبیساریمسئول IT33392422
15معصومهاحتشام نیاکارشناس33392422
1دکتر مهدیبرادران نیامدیر امور آموزشی33392423
2مهندس رضاهاشم زادهمعاون امور آموزشی33392423
20حسينآذري-33392423-33341303
4ابوالفضلفصیحکارشناس مسئول33392425
5سعیدسلطانیکارشناس33392425
6سعیدولی پورکارشناس33392425
12مهندس اسماعیلفرضی زادمسئول IT33392426
14یعقوبمحمدیرئیس اداره تنظیم برنامه های آموزشی33392426
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.