وظایف و اسامی کارکنان

تعداد بازدید:۶۴۵۳
 

 

 

 

آقای حسن آبادی مرند رئیس اداره خدمات آموزشی
 

 

 

 

آقای ابوالفضل فصیح کارشناس مسئول دانشکده هایکشاورزی –  فیزیک شیمی مهندسی عمران پژوهشکده فیزیک مرکز تحقیقات علوم پایه

آقای سعید سلطانی کارشناس دانشکده های :الهیات -ادبیات فارسی و زبانهای خارجی -تربیت بدنی و علوم ورزشی -علوم تربیتی و روانشناسی – ریاضی – اقتصاد و مدیریت –جغرافیا و برنامه ریزی –حقوق و علوم اجتماعی

آقای سعید ولی پور کارشناس دانشکده های : مهندسی برق مکانیک فنی مرند- کشاورزی اهر مهندسی میانه فناوریهای نوین دامپزشکی علوم طبیعی

 

 

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۶