آئین نامه وظیفه عمومی

تعداد بازدید:۲۹۹۰
بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص حداکثر سنوات ارفاقی
آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۵