اطلاعیه ها

تعداد بازدید:۷۷۴۶
 

 

اطلاعیه شمارة 1

 

 
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلیه امور آموزشی دانشجویان

(انتخاب واحد
– درخواست مهمان – انتقال
تغییر رشته مرخصی تحصیلی ترک

تحصیل
اشتغال به تحصیل – معرفی به نظام – معرفی برای خروج از کشور و ...) از

طریق آموزش دانشکده مربوطه انجام می پذیرد. بدیهی است در صورتی که مشکل

دانشجویی در دانشکده حل نگردد از طریق مدیر آموزش دانشکده یا معاونت آموزشی

دانشکده موضوع به این مدیریت ارجاع تا نسبت به موضوع اقدام مقتضی معمول گردد
.


مدیریت امور آموزشی دانشگاه

 

 

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳