نامه های وارده به مدیریت امور آموزشی از طریق ERP -شبکه دولتی و نامه های دستی مربوط به آقای بابک نوروزی به شماره تماس 33392427
نامه های ارسالی از مدیریت امور آموزشی از طریق ERP -شبکه دولتی مربوط به خانم  زینب عبداله پور به شماره تماس 33392428