اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیعنوان پست سازمانیمقطع تحصیلی
1مهدیبرادران نیابرقمدیردکترا
2رضاهاشم زادهفیزیکمعاونفوق لیسانس
3حسنآبادیشیمیرئیس ادارهلیسانس
4اسماعیلفرضی زادمهندسی کامپیوترکارشناسفوق لیسانس
5علیحسن زادهادبیاترئیس ادارهفوق لیسانس
6اسداللهپورصالحیعلوم کامپیوترکارشناسلیسانس
7رسولمحمد زادهروابط عمومیکارشناسلیسانس
7زینبیساری باویلمهندسی کامپیوترکارشناسلیسانس
10معصومهاحتشام نیابرنامه ریزی درسیکارشناسفوق لیسانس
11ریتامجیدیبرنامه ریزی درسیکارشناس مسئولفوق لیسانس