اداره تنظیم برنامه های آموزشی

تعداد بازدید:۹۹۷۷

اداره تنظیم برنامه های آموزشی
 

واحد ثبت سوابق تحصیلی

2440

یعقوب محمدی

رئیس اداره واحد ثبت سوابق تحصیلی

کارشناس دانشکده های :

 برق و کامپیوتر-  مهندسی شیمی دامپزشکی پردیس ارس و تبریز-علوم طبیعی- ریاض - کشاورزی- شیمی- علوم پایه-

2421

خانم معصومه احتشام نیا

مسئول دانشکده های :

علوم تربیتی-الهیات و معارف-حقوق وعلوم اجتماعی- عمران    جغرافیا تربیت بدنی فناوریهای نوین ادبیات -پردیس ارس و تبریز-فیزیک-اقتصاد-مکانیک-پژوهشکده فیزیک-

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۳۹۸