شرایط دریافت گواهی موقت

تعداد بازدید:۱۸۴۵۸
Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEFA

 

 

 

شرایط اخذ گواهینامه موقت پایان تحصیلات از اداره دانش آموختگان

 

 

 

 

 

 

 

 به منظور دریافت گواهینامه موقت ابتدا اطمینان حاصل نمایید که پرونده فراغت از تحصیل شما از دانشکده مربوطه به مدیریت امور آموزشی ارسال گردیده است

مراحل درخواست :

1-  مراجعه به سایت دانشگاه تبریز - مدیریت امور آموزشی - در خواست الکترونیکی گواهی موقت

2- تکمیل فراینده درخواست و آپلود اسناد و فرمهای درخواست.

* تذکر1: به درخواستهای ناقص و فاقد اسناد و فرمها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* تذکر2: در خواست گواهی موقت از اداره دانش آموختگان صرفا به صورت غیر حضوری می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸